Waar kan u ons vinden

H.S.M. Creations bvba.

Glashoevelaan 31
2940 Stabroek
Tel. +32 (0)475 47 33 90 - Dirk Peeters
Tel. +32 (0)496 84 03 20 - Ken Peeters
Emailadres : info@hsm-creations.be

BTW Nummer: BE0633.871.244


Fotos: iStock


I. Algemene bepalingen

1. Onze algemene voorwaarden (AVW) zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door H.S.M. Creations bvba (hierna genoemd HSM), waarbij HSM partij is doch met dien verstande dat de wet marktpraktijken & consumentenbescherming dd. 6/04/2010 of de wet dd. 01/09/2004 mbt. de bescherming van de consumenten, voor zover toepasselijk, afwijkende bepalingen kan voorzien.

2. Deze AVW zijn exclusief van toepassing met uitsluiting van de AVW van de klant-wederpartij. Afwijkingen van onze AVW zijn enkel geldig nadat deze wederzijds en schriftelijk bedongen zijn.

3. Leiden onherroepelijk tot aanvaarding van onze AVW : ondertekening van een offerte al dan niet gepaard gaande met hetzij betaling van een voorschot, hetzij in voorkomend geval het versturen van een orderbevestiging, gehele of partiële betaling van onze facturen gesteld dat een mondelinge overeenkomst zou tot stand gekomen zijn tussen HSM en haar wederpartij.

II. Prijzen
Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Indien de klant minder dan 21% of geen BTW moet betalen zal deze hiervoor een schriftelijk bewijs invullen dat door HSM wordt bezorgd. HSM prijsaanbiedingen zijn geldig tot 3 maanden na de postdatum van de offerte. Daarna zijn de prijzen verrekenbaar volgens de geldende loon – en materiaalprijzen. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging aangepast worden.

III. Uitvoeringen
Teneinde een onberispelijk werk te kunnen afleveren moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1. De klant verbindt zich de lokalen tijdig te ontruimen zodat het werk zonder tijdverlies kan uitgevoerd worden. Indien HSM de lokalen moeten ontruimen of helpen ontruimen zal hiervoor een vergoeding in regie aangerekend worden volgens het geldende tarief en zal dit gebeuren op de volledige verantwoordelijkheid van de klant voor eventuele ongelukken of beschadigingen.

2. Eventuele oude muur- of vloerbekledingen moeten vooraf door de klant verwijderd worden, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Indien HSM de oude muur- of vloerbekleding moet verwijderen gebeurt dit in regie aan het geldend tarief.

3. Om technische redenen zal er bij binnenwerken steeds een temperatuur heersen van ten minstens 15 graden C.

4. Er moet sanitair, stromend water en elektriciteit aanwezig zijn in het gebouw waar wordt gewerkt.

5. Alle voorbereidingen die nodig zijn om een onberispelijk resultaat af te leveren en die niet zichtbaar waren tijdens de opmeting gebeuren in regie aan het geldend tarief.

6. Dit geldt ook voor ondergronden met structurele gebreken. HSM plamuurt standaard gebreken zoals putjes en barsten. Als de binnenmuren geen strakke structuur hebben kan HSM deze volledig uitplamuren en voorzien van een renovatievlies. Als de binnenvloeren geen strakke structuur hebben kan HSM deze egaliseren. Dit uiteraard tegen een aparte vergoeding die nooit voorzien is in de offerte tenzij anders duidelijk werd vermeld en beschreven.

7. Beschadigingen of bevuilingen door derden aan onze uitvoeringen kunnen HSM nooit ten laste gelegd worden, en zullen enkel hersteld worden na opdracht van de klant, zijnde de besteller van het werk en volledig ter zijner laste.

8. Gekozen kleuren kunnen niet veranderd worden na de bestelling zonder dit in rekening te brengen. Demonteren en monteren van chauffages zijn nooit in de prijs begrepen.

IV. Overgang van het risico
1. Gebeuren steeds voor uitsluitend risico van de klant : vervoer van goederen (zelfs bij vervoer franco-bestemming), breekwerk, diefstal of beschadiging na levering van de materialen op de werf, opmetingen (die steeds volgens de richtlijnen van de klant geschieden tenzij tegenbewijs te leveren door de klant) op de werf en/of op het bouwplan of bouwschets, foutieve hoeveelheden in de geplaatste bestelling waarbij de kosten van teveel/tekort geleverde hoeveelheden nooit ten laste van HSM kunnen vallen.

2. Leveringen door HSM hebben steeds plaats van op een plaats die rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is. Indien de klant deponering binnen zijn gebouw verlangt zal dit uitdrukkelijk tussen partijen dienen overgekomen.

3. Door toedoen van HSM geplaatste tegels of kasseien mogen slechts vanaf de derde dag na plaatsing betreden worden, zo niet is alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een voortijdige betreding voor uitsluitende rekening van de klant.

4. De vertrekken waar HSM werken zal uitvoeren of dewelke toegang verlenen tot de ruimtes waar de werken dienen te gebeuren, moeten altijd door de klant zodanig vrijgemaakt en afgedekt te worden zodat de kans op schade maximaal beperkt wordt. Schade die het gevolg is van het onvoldoende beschermend afdekken zijn altijd ten laste van de klant.

V. Betalingen
1. Betalingsvoorwaarden: 30% voorschot bij goedkeuring van de bestelling. 70% binnen de 8 dagen na ontvangst van het factuur. Indien nodig worden er tussentijdse voorschot­facturen gemaakt al naar gelang de vordering van de werken. Deze zijn contant betaalbaar bij wijze van voorschot op de eindafrekening en eindfactuur.

2. Aanvaarding en goedkeuring van de werken zal geschieden tijdens de oplevering van de werken op de laatste werkdag. Indien de klant of zijn afgevaardigde, niet aanwezig is, worden de werken als aanvaard en goedgekeurd aanschouwd. Eventuele klachten moeten schriftelijk binnen de 8 dagen in ons bezit zijn.

3. De betalingsverplichtingen van de klant worden niet geschorst door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende de uitvoering of geleverde goederen.

4. Bij niet betaling van het factuur binnen de gestelde termijn is, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke verwijlrente verschuldigd.

5. Tevens is als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 400,00

VI. Annulaties
Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is er een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de betreffende bestelling. Indien de bestelde goederen reeds door HSM zijn aangekocht kan de bestelling niet worden geannuleerd en blijft het volledige bedrag verschuldigd.

VII. Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de tussen contractanten gesloten overeenkomst, blijven de door HSM geleverde goederen, eigendom van HSM. Tevens vallen deze goederen ingeval van insolventie van de klant (faillissement, wet continuïteit ondernemingen, vereffening, collectieve schuldbemiddeling) buiten de boedel van de klant en wordt vanaf de insolventie van de klant de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd.

2. De klant verbindt er zich toe om HSM onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging ter zijner laste op voormelde goederen eigendom van HSM.

VIII. Ontbinding
HSM behoudt zich alleszins het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en met ingang vanaf de datum van aangetekende kennisgeving als ontbonden te beschouwen wegens het zich voordoen van volgende niet limitatief opgesomde gevallen in hoofde van de klant: overlijden, ontzetting of definitieve hechtenis, faillissement, wet continuïteit ondernemingen, vereffening, stopzetting van handelsactiviteit, fusie, splitsing, inbeslagname van het gehele of gedeeltelijke vermogen, verzoeken tot uitstel van betaling of tot collectieve schuldbemiddeling. In voorkomend geval is HSM gerechtigd de niet door de klant betaalde doch reeds geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen, waarbij de reeds betaalde goederen eigendom blijven van de klant zonder dat HSM tot terugname kan verplicht worden.

IX. Bevoegdheden
Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbank van het rechtsgebied van de provincie Antwerpen.